INVESTIGAȚIE // Casele și averile candidatului la prezidențiale, Andrei Năstase

Andrei Năs­tase, can­di­da­tul Par­ti­du­lui „Plat­forma Dem­ni­tate şi Ade­văr” la fun­cţia de preşe­dinte, are bunuri imo­bile atât în subu­r­bi­ile capi­ta­lei, cât şi în satul său de baş­tină din raio­nul Tele­neşti.

Potrivit unei investigații a Ziarului de Gardă, în  Decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate depuse recent la Comi­sia Elec­to­rală Cen­trală (CEC), Năstase declara că deține 10 case de locuit, în rea­li­tate, fami­lia sa este pro­pri­e­tara a patru case, cele­lalte bunuri imo­bile fiind con­struc­ții acce­so­rii sau anexe la cele 3. Lide­rul PPDA declară că este pro­pri­e­ta­rul a şapte tere­nuri agri­cole, cu o supra­faţă totală de 2 hec­tare, şi a unei case cu mai multe anexe în satul Mân­dreşti. Imo­bi­lul din satul de baş­tină, în care locu­ieşte de fapt mama sa, i-a fost donat lide­ru­lui PPDA de către aceasta în 2010.

Casa lui Năstase din s. Mândreşti, Teleneşti, donată de mama candidatului

 

 

 

 

 

 

 

Năs­tase a decla­rat şi un alt imo­bil, de 159 m.p., situat în satul Bâc, comuna Bubu­ieci din subu­r­bia capi­ta­lei, care, la fel, are mai multe con­struc­ții acce­so­rii.

Casa familiei Năstase din s. Bâc, com. Bubuieci, donată de soacra candidatului

Soţia poli­ti­cia­nu­lui a pri­mit drept moş­te­nire de la mama sa 2/3 din acest imo­bil încă în 2004. În pre­a­jmă, pe ace­eaşi stradă, soţii Năs­tase mai deţin şi două tere­nuri pen­tru con­stru­cţii: unul de 25 de ari, cum­pă­rat în 2010 de la mama soţiei poli­ti­cia­nu­lui, şi altul cu o supra­faţă de 14 ari. În zonă, un ar de teren se vinde cu apro­xi­ma­tiv o mie de euro.

Din 2010, Andrei, împre­ună cu soţia sa, Angela, mai deţin o încă­pere de 31 m. p. pe str. Gră­descu din capi­tală, iar până în 2012, Andrei Năs­tase a avut şi un apar­ta­ment de 51 m.p. pe str. Hristo Botev, tot din Chi­şi­nău, după care l-a vân­dut, scrie ZdG.

Can­di­da­tul la pre­zi­denţi­ale Andrei Năs­tase locu­ieşte într-o casă de lux din or. Codru, mun.  Chi­şi­nău, con­stru­cţia căruia a finalizat-o în anul 2014. Casa, eva­lu­ată de expe­rţi imo­bi­li­ari la „6-7 mili­oane de lei” este însă înre­gis­trată pe numele mamei poli­ti­cia­nu­lui, Anna, care locu­ieşte, de fapt, în casa de la Mân­dreşti.

Screenshot_8

Năs­tase mai indică în decla­ra­ţia depusă la CEC şi două tere­nuri extra­vi­lane în ora­şul Dur­leşti, mun. Chi­şi­nău. Lide­rul PPDA deţine un Mercedes-Benz S 350, pe care ante­rior menţiona că-l folo­seşte soţia sa, Angela, în Ger­ma­nia, şi un Nis­san Maxima, mai scrie ZdG.

La capitolul venituri, liderul DA spune că a acumulat, în peri­oada ani­lor 2014 — 2015, veni­turi totale în sumă de 3,7 mili­oane de lei. Cei mai mulţi bani, 160,5 mii de euro (echi­va­len­tul a 3,5 mili­oane de lei) Năs­tase declară că i-a obţi­nut din „burse, indem­ni­za­ţii şi pre­mii”. 120 de mii de lei can­di­da­tul la fun­cţia de şef al sta­tu­lui i-a înca­sat din vân­za­rea unui bun, iar 2500 de euro şi 30 mii de lei din depo­zi­tele finan­ci­are care erau, în momen­tul depu­ne­rii decla­ra­ţiei la CEC, în sumă de 32,5 mii de euro. Presa a scris că Andrei Năs­tase ar fi bene­fi­ciat, în peri­oada 2009 — 2013, de o sumă de aproape 200 de mii de euro trans­fe­raţi de către o firmă stră­ină, înre­gis­trată într-o zonă off-shore, pe con­tu­rile mamei, res­pec­tiv soa­crei poli­ti­cia­nu­lui. Cel puţin în R. Mol­dova, nici unul din mem­brii impor­tanţi ai fami­liei Năs­tase nu deţine firme.

Cât privește relația dintre Andrei Năstase și Vic­tor Ţopa, acesta a declarat pentru ZdG că este „într-o rela­ţie fru­moasă de pri­e­te­nie cu Vic­tor Ţopa şi fami­lia aces­tuia. Sin­gura rela­ţie finan­ci­ară pe care am avut-o cu Vic­tor Ţopa, este doar de avo­cat – cli­ent”.

topa_nastase

 

About Author

admin