De ce Filat și avocatul său nu vor ca motivarea sentinței în cazul clientului său să fie publică

Igor Popa, unul din avo­ca­ții lui Vlad Filat a decla­rat în cadrul emi­siu­nii În Pro­fun­zime de la Pro TV Chi­și­nău că nu va face publică sen­tința moti­vată în dosa­rul cli­en­tu­lui său pen­tru că s-ar putea crea o impre­sie greșită vis-a-vis de vino­vă­ția aces­tuia, ținând cont de fap­tul că ar fi redat doar un punct de vedere.

„Încă nu am reu­șit să ana­li­zam toată sen­tința moti­vată, dar am văzut unele lacune. De exem­plu, nu am văzut care este învi­nu­i­rea adusă lui Vlad Filat. Mă refer la obiec­ți­ile obiec­tive și subiec­tive, de exem­plu când a fost săvâr­șită infrac­țiu­nea”, a zis Popa.

Totuși, acesta a men­țio­nat că sen­tința nu va fi făcută publică acum.

„Con­form regu­li­lor, tre­buie să vă adre­sați emi­ten­tu­lui aces­tui docu­ment. La această etapă, nu putem să facem această sen­tință publică, în pri­mul rând veți vedea doar un punct de vedere. Fără a avea acces la dosar, ar putea fi făcută o părere greșită des­pre vino­vă­ția lui Vlad Filat. Noi pre­gă­tim o stra­te­gie de comu­ni­care atât pe plan națio­nal cât și inter­națio­nal. Vom crea o pagina web unde vor fi publi­cate mai multe docu­mente, nu doar sen­tința”, a pro­mis acesta, fără a men­ționa când se va întâm­pla acest lucru.

Ieri, 1 iulie, jude­că­to­ria Buiu­cani a înmâ­nat păr­ților sen­tința moti­vată în dosa­rul Filat. Aceasta însă nu a fost făcută publică.

sursa:zdg.md

About Author

admin